ΕΣΠΑ

Η εφαρμογή καλά σχεδιασμένων λογιστικών πρακτικών που αποτελούν απόρροια προσεκτικής μελέτης της εμπορικής νομοθεσίας, της φορολογικής πρακτικής, των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δικαστικών και υπουργικών αποφάσεων με μοναδικό στόχο τη μείωση της φορολογητέας ύλης ενός φυσικού ή νομικού προσώπου. Πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός καλά μελετημένου Λογιστικού και Φορολογικού σχεδιασμού, κατά τον οποίο δημιουργούνται διάφορα σενάρια και εναλλακτικές, μέχρι να προσδιοριστεί ο ελάχιστος δυνατός φόρος, στα πλαίσια του νόμου. Η ολοκληρωμένη διαχείριση Μισθοδοσίας, εφαρμόζοντας την Εργατική και Ασφαλιστική νομοθεσία, προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια και αξιοπιστία τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους. Η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού του γραφείου για κάθε υπηρεσία, με στόχο την σίγουρη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.