Οι υπηρεσίες μας

Η εταιρεία μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής φύσεως.

Λογιστικές υπηρεσίες προς εταιρείες

Παρέχουμε υπηρεσίες σύστασης εταιρειών, παρακολούθησης λογιστικών βιβλίων, οργάνωσης λογιστηρίων, σύνταξης οικονομικών καταστάσεων κ.α.

Λογιστικές υπηρεσίες προς ιδιώτες

Παρέχουμε υπηρεσίες υποβολής δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9, Α21, αιτήσεων επιδομάτων, ρύθμισης οφειλών, οικοδομικά ΙΚΑ, ΕΝΦΙΑ κ.α.

Φοροτεχνικές
υπηρεσίες

Παρέχουμε φοροτεχνική υποστήριξη, συμβουλές, διαχείριση φακέλων ΦΠΑ, υποβολή δηλώσεων, υποστήριξη ελέγχων, τεκμηρίωση συναλλαγών, κ.α.

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Μισθοδοσίας

Παρέχουμε υπηρεσίες μισθοδοσίας, αναγγελιών πρόσληψης, καταγγελιών συμβάσεων, έκδοσης μισθοδοτικών καταστάσεων, ΦΜΥ, κ.α.

Χρηματοοικονομικές & συμβουλευτικές υπηρεσίες

Παρέχουμε σύνταξη & ανάλυση οικονομικών καταστάσεων, σύγκριση και αριθμοδείκτες, business plan και συμβουλευτικές υπηρεσίες για φορολογικά και λογιστικά θέματα, μελέτες βιωσιμότητας κ.α.

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση ένταξης επιχείρησης στα προγράμματα επιχορήγησης ΕΣΠΑ 2014-2020, από την αίτηση ως την αποπληρωμή.