ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το τμήμα των λογιστικών υπηρεσιών του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ είναι άρτια στελεχωμένο με συνεργάτες που διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία και εξειδίκευση για την σωστή παρακολούθηση και υποστήριξη των λογιστικών υπηρεσιών κάθε μορφής επιχείρησης.

Λογιστικές Υπηρεσίες προς Εταιρείες

 • Συστάσεις –Ενάρξεις εταιρειών
 • Παρακολούθηση, οργάνωση ,επίβλεψη και τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία των Ε.Λ.Π και Δ.Λ.Π
 • Οργάνωση λογιστηρίων επιχειρήσεων.
 • Εποπτεία επί όλων των λογιστικών θεμάτων και παροχή πληροφοριών ή εκτέλεση ενεργειών για την επίλυσή τους.
 • Οργάνωση αποθήκης και Εμπορικού Λογιστικού κυκλώματος
 • Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών.
 • Γνωματεύσεις σε εξειδικευμένα λογιστικά και φορολογικά θέματα.
 • Διευθέτηση γραφειοκρατικών εργασιών µε το ∆ηµόσιο , ΔΥΟ, ΓΕΜΗ, Επιμελητήριο,
  Μηχανολογικό, Περιφέρεια, Δήμους
 • Μεταβολές , συγχωνεύσεις εταιρειών
 • Διακοπές εταιρειών
 • Εκκαθαρίσεις εταιρειών
 • Σύνταξη αίτησης επιστροφής ΦΠΑ επαγγελματιών και αγροτών κανονικού καθεστώτος
 • ΜΥΦ – Συγκεντρωτικές καταστάσεις Πελατών –Προμηθευτών, Διασταυρώσεις

Λογιστικές Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

 • Ε1
 • Ε2
 • Ε9
 • Α21
 • Υποβολή αίτησης επιδόματος πετρελαίου
 • Υποβολή ηλεκτρονικών μισθωτηρίων
 • Υποβολή αίτησης κλειδαρίθμου –Ενεργοποίηση
 • Δηλώσεις , μεταβολές στοιχείων σε μητρώο (Γάμος, θάνατος, διακοπή σχέσης)
 • Δήλωση αλλαγής φορολογικής κατοικίας, μεταβολή σε κάτοικο εξωτερικού
 • Γνωματεύσεις σε εξειδικευμένα λογιστικά και φορολογικά θέματα.
 • Διευθέτηση γραφειοκρατικών εργασιών µε το ∆ηµόσιο , ΔΥΟ, ΓΕΜΗ, Επιμελητήριο, Μηχανολογικό, Περιφέρεια, Δήμους
 • Μεταβολές , συγχωνεύσεις εταιρειών
 • Διακοπές εταιρειών
 • Εκκαθαρίσεις εταιρειών
 • Σύνταξη αίτησης επιστροφής ΦΠΑ επαγγελματιών και αγροτών κανονικού καθεστώτος

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον με συνεχείς μεταβολές σε φορολογικούς νόμους το εξειδικευμένο φοροτεχνικό τμήμα του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ στελεχωμένο με εξειδικευμένους συνεργάτες ενημερώνει με ακρίβεια τις ισχύουσες φορολογικές υποχρεώσεις κάθε επιχείρησης. Επιπλέον παρέχει συμβουλές σχετικά με την λήξη και τον σχεδιασμό επιχειρηματικών αποφάσεων προτείνοντας τις βέλτιστες λύσεις για την διαμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής με βάση της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.

 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών συµβουλών σύµφωνα  µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ε.Λ.Π και Δ.Λ.Π
 • Διαχείριση φακέλων επιστροφής ή απαλλαγής ΦΠΑ για επενδυτικά σχέδια
 • Φάκελοι τεκμηρίωσης, ενδοομιλικές συναλλαγές/ transfer pricing
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων
 • Φορολογία φυσικών προσώπων
 • Παροχή υποστήριξης σε φορολογικούς ελέγχους και παρακολούθηση αυτών
 • Φορολογική συμβουλευτική επιχειρήσεων με σύννομες φορολογικές διαδικασίες
 • Φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις εγκατεστημένες στο εξωτερικό

Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Υποστήριξης Μισθοδοσίας (Pay roll)

Τα έμπειρα στο χώρο, στελέχη της ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Ε. μέσα από ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών και σε συνδυασμό με τα πλέον σύγχρονα προγράμματα υπολογισμού, αναλαμβάνουν την διαχείριση και έκδοση της μισθοδοσίας της επιχείρησης σας άσχετα με το πόσο πολύπλοκη ή το πόσες ιδιαιτερότητες έχει αυτή.
Προσαρμόζοντας άμεσα τις ανάγκες σας στο φάσμα της κείμενης εργατικής νομοθεσίας, επιτυγχάνουμε άμεσα και έγκυρα την βέλτιστη λύση στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, διατηρώντας την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας σε υψηλά επίπεδα.

 • Απογραφή- Μεταβολή
 • Σύνταξη – Υποβολή Α.Π.
 • Αναγγελία πρόσληψης
 • Καταγγελία σύμβασης
 • Οικειοθελής αποχώρηση
 • Πίνακας προσωπικού
 • Ατομικές συμβάσεις εργασίας πλήρης ή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης
 • Έκδοση αναλυτικών μισθοδοτικών καταστάσεων
 • Τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου μισθοδοσίας
 • ΦΜΥ
 • Οικοδομικά ένσημα
 • Προγράμματα απασχόλησης προσωπικού

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Ανέκαθεν οι οικονομική πορεία μιας επιχείρησης αντικατοπτριζόταν στις οικονομικές καταστάσεις. Αποτελούσαν την βασική πηγή άντλησης πληροφοριών για την περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης για τους μετόχους, τις τράπεζες και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό. Η ανάγκη για πιο ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης της επιχείρησης οδήγησε στην εξέλιξη των μεθόδων χρηματοοικονομικής ανάλυσης και την ανάπτυξη κατάλληλων τεχνικών ανάλυσης.

Παρέχουμε:

 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Ε.Λ.Π και Δ.Π.Π
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Σύγκριση χρημ/κων καταστάσεων
 • Ανάλυση αριθμοδεικτών
 • Business Plan

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Η παροχή υποστήριξης και συμβουλών για οργάνωση φορολογικών, λογιστικών, ασφαλιστικών θεμάτων.
 • Εκκαθαρίσεις, μετατροπές εταιρειών, συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με την μείωση του κόστους των επιχειρήσεων
  οικονομικά αποτελέσματα
 • Οργάνωση λογιστηρίου επιχείρησης
 • Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας
 • Σύνταξη προυπολογισμών σε μηνιαία, τριμηνιαία, εξάμηνη ή ετήσια βάση

Υπεραξία Επιχειρήσεων

Αναλαμβάνουμε να σας παραδώσουμε μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη χρησιμοποιώντας όλες τις αποδεκτές μεθόδους αποτίμησης, η οποία θα σας οδηγήσει σε μια οικονομικά συμφέρουσα απόφαση – συμφωνία για εσάς και το μέλλον της επιχείρησης σας, σε περίπτωση που θέλετε να πουλήσετε, να αγοράσετε ή να συμμετέχετε σε μια επιχείρηση.

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, η «Ισολογισμός Ο.Ε» , διαθέτοντας γνώσεις, εξειδίκευση και εμπειρία, ανταποκρίνεται ταχύτατα στις εξελίξεις, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Έτσι, εκτός από Λογιστικά, Φορολογικά, Εργατικά, Χρηματοοικονομικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ, είναι σε θέση να προσφέρει και Υπηρεσίες Ασφαλιστικών Προγραμμάτων.

Σε συνεργασία με τις εταιρείες ALLIANZ , GENERALI , INTERAMERICAN , προσφέρουμε σε κάθε ιδιώτη ή εταιρεία, ανταγωνιστικές λύσεις, στις ασφαλιστικές ανάγκες. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε:

 • Ασφάλειες οχημάτων (μηχανών, μηχανών, τρακτέρ, γεωργικών μηχανημάτων, σκαφών κλπ)
 • Ασφαλίες Υγείας, Σύνταξης
 • Ασφάλειες Αστικής Ευθύνης
 • Ασφάλειες Οικίας και Επιχείρησης.